Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden – Vaginal.nl

Let op: Onze website is bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Bevat inhoud die niet geschikt is voor personen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, verlaat u onze site voor uw eigen gezondheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, het bezoek aan en de registratie door bezoekers van de website www.vaginal.nl (hierna: de “Website”). Door het gebruikmaken en bezoeken van, alsmede het registreren op de Website word je geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Vaginal.nl adviseert je derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “bezoekers” of “gebruikers” worden zowel niet-geregistreerde als geregistreerde bezoekers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  1.1 De Website biedt de mogelijkheid om video’s te bekijken zonder dat je een geregistreerde gebruiker bent van de Website. Bepaalde andere activiteiten op de Website, zoals het plaatsen van video’s, het posten van reacties of het beoordelen van video’s kun je alleen verrichten wanneer je een geregistreerde gebruiker bent.

1.2 Vaginal.nl is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde al haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing geheel naar goeddunken van Vaginal.nl en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) (geheel of gedeeltelijk) kan stopzetten of veranderen.

 1. Registratie
  2.1 Iedereen kan zich kosteloos registreren op de Website mits je bij registratie aangeeft dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en je het elektronische registratieformulier (het “Registratieformulier”) invult en via de Website verstuurt naar Vaginal.nl. Je dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

2.2 Vaginal.nl is eveneens op ieder moment, zonder opgave van redenen gerechtigd om de registratie van een gebruiker te weigeren.

2.3 Vaginal.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het Registratieformulier, of in hun contact met andere gebruikers opgeven.

2.4 Na registratie krijg je een wachtwoord en overige inloggegevens toegestuurd naar het door jou op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. Je bent vanaf dat moment een geregistreerde gebruiker. Voorzover in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een gebruiker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde gebruiker.

2.5 Na registratie kun je videocontent en tekstuele content (hierna gezamenlijk: “Gebruikers Content”) op de Website plaatsen.

2.6 Je registratie is persoonsgebonden en je verklaart dat je jouw registratie uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Vaginal.nl raadt je daarom aan je inloggegevens geheim te houden. Verder verklaar je jouw registratie en/of jouw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of overdragen.

2.7 Je zal je op de Website niet als een andere persoon uitgeven, bijvoorbeeld als een vertegenwoordiger van Vaginal.nl.

 1. Wijziging algemene voorwaarden en Website
  3.1 Vaginal.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd periodiek de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap op de Website worden geattendeerd op eventuele materiele wijzigingen van de algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een geregistreerde gebruiker niet instemt met de wijziging van de algemene voorwaarden, kan de geregistreerde gebruiker de registratie (doen) beëindigen. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van de Website door een gebruiker gedurende een termijn van twee maanden na bekendmaking van de wijziging van de algemene voorwaarden wordt de gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

3.2 Vaginal.nl is te allen tijde gerechtigd de Website, de inhoud van de Website en/of de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Vaginal.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

 1. Gebruiksvoorschriften Website
  4.1 Vaginal.nl adviseert je om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
  a. gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere gebruikers bekend te maken; en
  b. zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van je computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot je computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door jou gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
 2. Gedragsregels
  5.1 Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Gebruikers Content zul je je aan de gedragsregels en voorwaarden houden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

5.2. Je zult de Website niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en/of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 De Gebruikers Content zal:
a. geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
b. geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand;
c. geen shockerende content bevatten zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
d. geen bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door jou zelf is gemaakt of waarvan je geen gebruik mag maken;
e. geen ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsysteem bevatten;
f. geen misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen bevatten die ervoor zorgen dat Gebruikers Content vaker zou worden bekeken.

5.4 Het is je als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van Vaginal.nl of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen door:
a. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
b. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systemen zoals een robot, spider of off-line reader;
c. het je onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Vaginal.nl of andere gebruikers;
d. het wissen van bestanden op computers of systemen van Vaginal.nl of andere gebruikers;
e. de beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
f. andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere gebruikers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

5.5 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vaginal.nl via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de (content op de) Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.

5.6 Je zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites, al dan niet van jezelf en/of van anderen.

5.7 Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaginal.nl.

5.8 Je zal Vaginal.nl (e-mail: [email protected]) onmiddellijk over ieder oneigenlijk gebruik van je registratie, je account of je inloggegevens alsmede over iedere andere overtreding van deze gedragsregels en voorwaarden informeren.

5.9 Je gaat ermee akkoord dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat Vagina.nl jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Vaginal.nl eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

5.10 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Content ligt volledig en uitsluitend bij de persoon die deze Gebruikers Content heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan Gebruikers Content, ongeacht de duur ervan via de Website ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Door het plaatsen van Gebruikers Content op de Website verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere geregistreerde gebruikers van de Website. Deze bepaling is van toepassing zowel voor Gebruikers Content die zelfstandig is gecreëerd als voor content die, met of zonder gebruik van de diensten van Vaginal.nl, van andere websites of bronnen afkomstig is.

5.11 Je aanvaardt het feit, dat jij als geregistreerde gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die via je account en/of met je inloggegevens worden verricht.

5.12 Je zal geen persoonlijke gegevens van andere geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

5.13 Vaginal.nl verleent alleen exploitanten van zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal.

 1. Gebruikers Content verwijderen, registratie beindigen
  6.1 Als je naar het oordeel van Vaginal.nl in strijd handelt met artikel 5 of enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, heeft Vaginal.nl op ieder moment het recht om zonder opgave van redenen maatregelen te nemen. De maatregelen die Vaginal.nl kan nemen omvatten:
  a. het aanpassen, blokkeren of verwijderen van door jou op de Website geplaatste Gebruikers Content;
  b. het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
  c. het beëindigen van een je registratie door het onbruikbaar maken van je inloggegevens; en
  d. het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de jouw schending van de algemene voorwaarden, waaronder begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die Vaginal.nl maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

6.2 Vaginal.nl controleert principieel geen Gebruikers Content op de Website en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, billijkheid en kwaliteit van de Gebruikers Content. Je bent je ervan bewust dat je door gebruikmaking van de diensten van de Website kan worden geconfronteerd met content die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Je hebt de mogelijkheid om bij dergelijke content contact op te nemen met Vaginal.nl (e-mail: [email protected]) om Vaginal.nl van de aanwezigheid van deze content op de hoogte te stellen. Vaginal.nl streeft er naar om in geval van meldingen aangaande niet toelaatbare Gebruikers Content binnen 1 werkdag de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht.

6.3 Iedere geregistreerde gebruiker kan op ieder moment de registratie beëindigen. Indien je Vaginal.nl van deze beëindiging op de hoogte brengt, zal Vaginal.nl je opgeslagen persoonsgegevens verwijderen tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

6.4 Vaginal.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien Vaginal.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

 1. Intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteursrechten)
  7.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, alsmede domeinnamen, op het format, het concept, de look & feel en de naam van de Website, alsmede de content daarvan, bij Vaginal.nl.

7.2 Je behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door jou geplaatste Gebruikers Content. Je stemt er mee in dat Vaginal.nl voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Gebruikers Content reclame toont, in welke vorm dan ook. Indien en voor zover mogelijk verleen je Vaginal.nl en haar groepsmaatschappijen, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Gebruikers Content op de Website of op andere websites geëxploiteerd door te publiceren en anderszins te gebruiken te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Gebruikers Content te tonen en uit te voeren in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van Vaginal.nl

7.3 Indien en voor zover mogelijk verleen je eveneens iedere andere gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het voor eigen gebruik gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden, maken van afgeleide werken, tonen en uitvoeren van jouw Gebruikers Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge de algemene voorwaarden is toegestaan.

7.4 Je stemt ermee in dat Vaginal.nl met door haar geselecteerde derden een overeenkomst kan aangaan ingevolge waarvan die derde partij (een gedeelte van) de Gebruikers Content kan plaatsen op de door die derde partij beheerde webapplicatie;

7.5 Voor de duur van je registratie mag je voor het uitsluitend gebruik van de Website gratis gebruikmaken van de door Vaginal.nl beschikbaar gestelde software. Je mag deze software dus niet wijzigen, verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken als dit geen verband houdt met het normale gebruik van de Website.

7.6 Vaginal.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Vaginal.nl verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden (e-mail: [email protected]), zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Gebruikers Content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
a. een beschrijving van de Gebruikers Content met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de accountnaam van de geregistreerde gebruiker;
b. een omschrijving van de rechten die je bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
c. Je contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Vaginal.nl met je in contact kan treden.

 1. Aansprakelijkheid
  8.1 Je vrijwaart Vaginal.nl van alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Website, waaronder het plaatsen van Gebruikers Content, en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van Vaginal.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, je registratie, nader door Vaginal.nl gestelde regels en/of aanwijzingen die je van Vaginal.nl hebt ontvangen. Je bent eveneens aansprakelijk voor alle mogelijke schade en/of kosten, buitengerechtelijk of gerechtelijk, die Vaginal.nl maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

8.2 Vaginal.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers of voormalige gebruikers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. Vaginal.nl verwijst je naar artikel 6.2 indien je dergelijke content aantreft op de Website.

8.3 Vaginal.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Vaginal.nl draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

8.4 Vaginal.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Vaginal.nl.

8.5 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Vaginal.nl jegens gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.

 1. Privacy
  9.1 Om de Dienst te kunnen bieden verzamelt Vaginal.nl persoonsgegevens. Vaginal.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Vaginal.nl verzamelde gegevens. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.